دانلود کتاب احادیث قدسی

احادیث قدسی
احادیث قدسی دانلود کتاب احادیث قدسی مشتمل بر احادیث قدسی موجود در کتابهای حدیثی زیر: صحيح بخاری، صحيح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداود، سنن نسايی، سنن ابن ماجه، موطأ امام مالکاحادیث قدسی چه احادیثی هستند؟ احادیث قدسی، احادیثی هستند که معنا و محتوای آن از ناحیه خداوند متعال میباشد، ولی کلام و لفظ آن از زبان پیامبر(ص) است و معنا و مفهوم آن را خدای سبحان به وسیله الهام یا در خواب به پیامبرش تفهیم کرده، سپس این حدیث را پیامبر و معصومان(ع) با عبارات و کلمات خودشان نقل...
ادامه مطلب