فالنامه شیخ بهایی

فالنامه شیخ بهایی
کتاب فالنامه شیخ بهایی فالنامه شیخ بهایی شامل 26 جدول است. جدول اول در ستایش شاه عباس است به این معنی که از هر حرف آن به شرح و روشی که گفته شده شعری در مدح و ستایش شاه عباس صفوی استخراج میشود. جدول دوم تا بیست و ششم هر یک مربوط به یک موضوع خاصی است که نیک یا بد بودن آن و عاقبت آن کار بیان شده است. فال شیخ بهایی در مورد موضوعات مختلف است مثل ازدوج، سفر، وام گرفتن، تجارت، ساختن خانه و ...فهرست جداول فالنامه شیخ بهایی فالنامه شیخ بهائی در احوال شیخ بهائی طریقه سئوال و جواب از...
ادامه مطلب