تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان
تشخیص بیماری از روی زبان تشخیص بیماری از روی زبان چگونه است؟ آیا میتوان فقط با نگاه کردن به زبان یک شخص نوع بیماری او را تشخیص دهیم؟ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن، ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﯿﻨﯽ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻓﺮاد، ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ. زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ آب، اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎ، ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ...
ادامه مطلب