فالون گونگ

فالون گونگ
فالون گونگ دانلود کتاب فالون گونگ نوشته لی هنگچی در کتاب «فالون‌گونگ» ضمن‌ معرفی مقدماتی فالون‌دافا، پنج سری تمرینات فیزیکی این روش، آموزش داده می‌شوند و تعدادی از سئوالات عمومی شاگردان نیز توسط معلم پاسخ داده شده است.‌بخش ابتدایی کتاب فالون گنگ قـانون بـودا بسـيار پـر محـتوا است، و بسيار اسرارآميز و دانشي مافوق طبيعي در ميان تمام تئوري هاي موجود در جهان است. براي جسـتجو در ايـن قلمرو، لازم است كه تغييري بنيادي در طرز فكر مردم عادي بوجود آيد؛ در غير اينصورت...
ادامه مطلب