آموزش نوشتن مقاله ISI

سرفصل ها :
انواع مقالات علمی
– مقالات تجربی (پژوهشی)
– مقالات تحلیلی
– مقالات مروری
– مقالات گردآوری
– مقالات یاداشت فنّی (توصیفی)
– سایر انواع مقالات
سمینارها و همایشهای علمی
آموزش نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI
بخش های مقالات علمی
اصول نگارش عنوان مقالات
طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها
نحوه تدوین چکیده یک مقاله
طریقه انتخاب واژگان کلیدی
اصول نگارش مقدمه
مبانی نظری تحقیق
نگارش بخش روش تحقیق
۱ . بیان مواد، روشهای ساخت و معرفی آزمون
۲ . معرفی جامعه آماری، نوع پرسشنامه و طریقه آنالیز نتایج
۳ . روش تحقیق در مقالاتی که در آنها مدل ارائه شده است
نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها
نگارش بخش نتیجهگیری
بخش تشکر و قدردانی
اصول درج فهرست منابع

 

انواع مقالات علمی و مقالات ISI را میتوان از چندین دیدگاه مختلف ارزیابی و تقسیمبندی کرد که معرفی همه آنها خسته کننده و خارج از حوصله میباشد. معروفترین تقسیمبندی انواع مقالات، طبقهبندی آنها بر مبنای رتبه علمی مجلهای که مقاله در آن منتشر شده است، میباشد. به طورکلی مجلات دارای رتبههای علمی مختلفی از جمله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- آموزشی و …. میباشد که در مجامع علمی مقالات معتبر غالبا علمی پژوهشی و علمی ترویجی میباشند.

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: ۵۰

حجم فایل: ۷۹۴ کیلوبایت

دانلود

Got something to discuss?