دانلود ایزو ۲۷۶۸

General tolerances

ISO 2768-1

Part1:

Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

 

ISO 2768-2

Part2:

Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

ایزو ۲۷۶۸ شامل دو بخش است که فایل هر دو پارت بعد از پرداخت وجه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

5,000 توماندانلود

Got something to discuss?