مجموعه کامل استانداردهای تجهیزات پزشکی

استاندارد تجهیزات پزشکی

مجموعه کامل استانداردهای ISO  و ASTM برای تجهیزات پزشکی

 این مجموعه بینظیر شامل ۴۱ استاندارد مناسب تجهیزات پزشکی میباشد. لیست استانداردها به شرح زیر است:

ISO

ISO 68921-
ISO 10993-
ISO 14155-
ISO 14602-
ISO 21534-
ISO 21535-
ISO 14630-
ISO 1041-
ISO 14630-
ISO 9583-
ISO 9584-
ISO 2768-1-
ISO 2768-2-
ISO 5832-
ISO 5835-
ISO 5836-
ISO 5837-
ISO 5838-
ISO 6018-
ISO 6475-
ISO 7000-
ISO 8601-
ISO 9269-
ISO 9585-
ISO 12189-
ISO 6892-
ISO 7000-
ISO 14971-
ISO 13485-
ISO 980-
ISO 1000-

ISO 8615-
ISO 9268-

استاندارد تجهیزات پزشکی

ASTM

ASTM F543-
ASTM F382-
ASTM F1717-
ASTM F384-
ASTM F1264-
ASTM F1541-
ASTM F1798-
ASTM F2193-

استاندارد تجهیزات پزشکی

25,000 توماندانلود

Got something to discuss?