پايان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری گرايش مالی

پايان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری گرايش مالی با موضوع  تاثیر استفاده از معیارهای كارت امتیازی متوازن بر ارزيابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

چکیده

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکتها که متکی بر شاخصهای مالی وعمداً مبتنی بر کاهش بهای تمام شدة ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است، رفع کند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است. داده های این تحقیق از ۳۵ شرکت جامعه آماری در یک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده است. با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمیباشد، مدلهی رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.

۱٫ مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)

۲٫ مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ یردش داراییها (ارزیابی عملکرد)

۳٫ مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با استفاده از رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ، ارزیابی عملکرد مالی

 

مشخصات پایان نامه

› عنوان : تاثیر استفاده ازمعیارهاي كارت امتیازی متوازن بر ارزيابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۲۷۷
› فرمت : PDF
› حجم : ۹ مگابایت

10,000 توماندانلود

Got something to discuss?