پايان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری  بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمين ورشکستگی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حسابداری بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمين ورشکستگي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ورشکستگی شرکتها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیـري از فرصتهاي سرمایه گذاري میشود. پیش بینی ورشکستگی مـیتوانـد بـا ارائـه هـشدارهاي لازم، شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سـرمایه گـذاران بتواننـد فرصـتهـاي مطلـوب سرمایه گذاري را از فرصتهاي نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصتها و مکـانهـاي مناسب، سرمایه گذاري نمایند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی امکان سنجی استفاده از مـدل فـولمر (FULMER) در تخمین ورشکستگی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشـد. جهت تحقیق یک دوره ۸ساله (از سال ۱۳۸۳-۱۳۷۵) مد نظـر بـوده و جامعـه مـورد بررسـی، شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این مدل پیشبینی را براي یکسال و دو سال قبل از ورشکستگی انجام میدهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل براي پیشبینی ورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده ۴۱۲ قانون تجارت میباشد. نتایج نشان میدهد که مدل در یکسال قبـل از ورشکـستگی در حـدود ۷۵ درصـد و در دو سال قبل از ورشکستـگی حدود ۶۸ درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرسـتی پـیش بینی نماید. نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکتها بحث زمان میباشد، بدینگونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مـدل کمتـر مـی-شود.

لغات کلیدی: مدل فولمر (FULMER) – تخمین ورشکـستگی – امکـانسـنجی – بـورس اوراق بهادار تهران

مشخصات پایان نامه

› عنوان : بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمين ورشکستگي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۱۹۵
› فرمت : PDF
› حجم : ۱٫۶  مگابایت

11,000 توماندانلود

Got something to discuss?