گنج نامه چیست

گنج نامه چیست و آیا واقعیت دارد؟ گنج نامه چیست و کتابهای گنجنامه چقدر سندیت دارد؟ در زمانهای گذشته خزانه و ثروت…