تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان چگونه است؟ آیا میتوان فقط با نگاه کردن به زبان یک شخص نوع بیماری او را تشخیص دهیم؟

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن، ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﯿﻨﯽ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻓﺮاد، ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ. زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ آب، اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎ، ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﯿﻨﯽ، زﺑﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي دروﻧﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ. زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.


همچنین بخوانید: دانلود کتاب اسرار گیاهان دارویی


روش تشخیص بیماری از روی زبان

روﺑﻪروي آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮك زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻋﻨﺼﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ. درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮك زﺑﺎن ﻣﺤﺪوده ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺰ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪوده ﻋﻨﺼﺮ آب اﺳﺖ .ﮐﻨﺎرهﻫﺎي زﺑﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻮب و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را روي زﺑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮد؟

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ زﺑﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﻧﺪانﻫﺎ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد . ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك ﻣﻮاد ﺑﺰاﻗﯽ ﻫﻤﻮاره ﺳﻄﺢ زﺑﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺰاﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ. رﻧﮓ زﺑﺎن وﻗﺘﯽ زﺑﺎن ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دﻫﺪ، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺗﺐ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﺘﻬﺎب، ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ زﺑﺎن روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽرود، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺪنﺗﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪنﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرم ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد زﺑﺎنﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد ﺑﺰاﻗﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎد ﻣﻮاد ﺑﺰاﻗﯽ و رﻧﮕﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺎده ﺑﺰاﻗﯽ روي ﺳﻄﺢ زﺑﺎن، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺰاﻗﯽ زﺑﺎن ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺪن و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﻠﯿﻆ دﻟﻤﻪاي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﯾﻦﻣﻮاد ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن وﺟﻮد دارد. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺰاﻗﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮك زﺑﺎن

ﻧﻮك زﺑﺎن ﻣﺤﺪوده ﻋﻨﺼﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﺑﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ ﻗﻠﺐ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روح در ﻗﻠﺐ ﻣﺴﮑﻦ دارد. اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻘﻄﻪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﻧﻮك زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺑﺪن، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﻨﺎرهﻫﺎي زﺑﺎن

ﮐﻨﺎرهﻫﺎي زﺑﺎن ﻣﺤﺪوده ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس دﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺎ  ﮐﻨﺎرهﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺮم دﻧﺪانﻫﺎ روي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ . در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎي زﺑﺎن ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰ، آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط رﯾﺰ رﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻘﺎط ﺑﻨﻔﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻮب اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ و درد، ﺑﺎد ﮐﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻧﺪهﻫﺎ و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺒﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ درﺻﺪ ۷۰ ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮك زﺑﺎن

اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ رﯾﺰ روي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ در راه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ دارد. زردي و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﺑﺎن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ رﯾﻪﻫﺎ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده ﺑﺰاﻗﯽ ﻗﻬﻮهاي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ رﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي زﺑﺎن

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎك اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﮑﻢ، ﻃﺤﺎل  و ﭘﺎﻧﮑﺮاس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﺑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه و ﻣﺮي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﺮد و ﺑﯿﺪاري در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و زرد ﺷﺪن ﻣﺎده ﺑﺰاﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﺑﺎن ﺧﻮد را در آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﻬﺎي زﺑﺎن

ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ آب ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎري از ارﮔﺎنﻫﺎي  ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. دو ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﻧﺘﻬﺎي زﺑﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﻌﻢ ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ و زردي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺰاﻗﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﺑﺎن در زﻧﺎن، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد روزاﻧﻪ ۸ الی ۱۲ لیوان آب بنوشند، ۵۰۰۰ میلی گرم ویتامین سی مصرف کنند و آﺑﻤﯿﻮه ﻗﺮهﻗﺎط ﺑﺨﻮرﻧﺪ. اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 5 =