ختم سوره یس

ختم سوره یس

ختم سوره یس

ختم سوره یس به روشهای مختلفی انجام میشود و یکی از مجرب ترین ختم های مذهبی برای رسیدن به حاجات بزرگ است. وقتی که ختم سوره یاسین را به پایان میرسانید با فرشتگان (موکلان) سوره یاسین ارتباط برقرار میکنید و آنها وسیله تحقق حاجات شما هستند، البته به اذن خداوند بزرگ.

خواص سوره یاسین

در کتاب بحار الانوار ابوبصـیر از امام صادق علیه السـلام روایت کرده که فرمود: هر چیزي قلبی دارد و قلب قرآن سوره یس است، هر کس آن را پیش از خواب و یا در روز پیش از فرا رسـیدن شب تلاوت کنـد، در آن روز از گروهی که در پناه خداونـد و روزي آنان مقرر شـده است، خواهـد بود.

هر کس شب پیش از خواب آن را تلاوت کنـد، خداونـد براي مراقبت از او هزار فرشـته میگمارد تا او را از شـر هر شیطان رانده شده و از هر آسیبی مصون بدارند، و اگر در همان روز بمیرد، خداوند او را به پاداش این عمل وارد بهشت میکند و به هنگام غسل سـی هزار فرشـته بر جنازه او حاضـر شده و همه براي او طلب آمرزش میکننـد و با حال اسـتغفار او را تا قبر بدرقه میکنند. و هنگامی که به خاك سپرده شد، آن فرشـتگان در درون قبر او خـدا را عبـادت میکننـد و ثواب آن را به او میدهنـد و قبر او تا آنجا که چشم او کار میکنـد گشاده میگردد و از فشار قبر ایمن میشود و همواره تا به حشـر نوري از قبر او تا آسـمان میتابـد.

سوره یاسین برای حاجت

ختم سوره یاسین

و هنگامی که خداوند او را از قبر برانگیزد، فرشـتگان با اویند و او را بـدرقه میکننـد و به رویش لبخنـد میزننـد و او را به خیر و نیکی بشـارت میدهنـد تـا او را از صـراط و میزان بگذراننـد و او را در جایگـاهی قرار دهنـد که هیـچ مخلـوقی جز کروبیـان و پیـامبران الهی، آن مقـام و منزلت را نشایـد و او بـا پیـامبران الهی در پیشـگاه خداوند میایسـتد و با غمگساران غم نمیخورد و با اندوهگینان به اندوه نمینشیند و با زاري زاري کنندگان زاري نمیکند.

آنگاه پروردگار تبارك و تعالی به او میفرماید: اي بنده من! شفاعت کن، من شفاعت تو را درباره هر کس که خواهی میپذیرم. اي بنده من! از من بخواه، پس هر چه بخواهی تو را خواهم داد. پس حـاجت خود را از خـدا میطلبـد و حـاجتش برآورده میشود، شـفاعت میکند و شـفاعت او پذیرفته میشود، مانند دیگران به حساب او نمیرسند و مانند دیگران او را توقیف و بازداشت نمیکنند و چون خـوار شـدگان زبـون و خـوار نمیگردد و مکافـات گناهـان و اعمـال ناپسـندي کـه انجـام داده است، دامنگیر او نمیشـود، و نـامه سرگشاده اي به او داده میشود تا از درگاه خـدا فرود آید و همه مردم با دیدن او از روي تعجب به هم میگویند: خداوند پاك و منزه است! این بنده حتی یک گناه هم ندارد و از هم دمان و همراهان حضـرت محمدصـلی االله علیه وآله وسلم خواهد بود.

و نیز در بحار الانوار جـابر جعفی از امام باقر علیه السـلام روایت کرده که فرمود: هر کس در عمر خود یک بار سوره یس را بخوانـد، خداونـد به شـماره هر آفریـده اي در دنیا و آخرت و آنچه در آسـمان است دو میلیون حسـنه نوشـته و به همین انـدازه از گناهـانش پـاك میکنــد و دچـار تنـگدستی و بـدهکاري و خـانه خرابی و رنـج و دیـوانگی نشـود و بـه جـذام و وسـواس و سـایر بیماريهـاي زیـان آور مبتلا نمیگردد و خداونــد دشـواري مرگ را بر وي آسـان میکنـد و خـود کـار قبض روحش را بـه عهـده میگیرد و در زمره کسـانی خواهـد بـود کـه خداونـد متعـال گشـایش روزي و شادمـانی او بـه هنگـام مرگ و اسـباب خشـنودي به پاداشهاي اخروي او را تأمین کرده است، آنگاه خداونـد متعال به تمام فرشـتگان خود در آسـمانها و زمین خطاب میکند: من از این بنده خود راضی شدم، شما هم براي او طلب آمرزش کنید.


همچنین بخوانید: دانلود مجموعه کتابهای نایاب استاد قندی


سوره یاسین برای حاجت

روش ختم سوره یس

هر گاه حاجتی داشـته باشی، در روز یا شب، به نیت برآورده شدن حاجت وضو بگیر، رو به قبله صد بار بر محمد و آل محمد علیهم السـلام صـلوات بفرست، و بـا در نظر گرفتن نکـات زیر شـروع به خوانـدن سـوره یس بنمـا:

در سه جـا حـاجت خود را از خـاطر بگذران:

الف. بعد از آیه ۱۲ (فی امام مبین)

ب. بعد از آیه ۴۰ (فلك يسبحون)

ج. بعد از آیه ۵۸ (سلم قولا من رب رحيم)

چون به آیه (سلم قولا من رب رحيم) رسـیدي، آن را هفت بـار تکرار کن.

سپس چون از خواندن تمام سوره فارغ شدی دعای زیر را بخوان. در بعضـی از کتابها نقل شده است که خواندن سوره یس در روز پنج شـنبه براي وسـعت رزق، و در روز سه شـنبه براي دفع دشمن، و در روز یکشنبه براي رفعت و عزت مجرب است و براي برآورده شـدن حاجتهاي دیگر، میتوانـد هر روز یا شب آن را بخوانـد.

دعای بعد از ختم سوره یس

سبحانَ المفرِّجِ عن كل محزون

سبحان المخَلِّصِ عن كلّ مَسجون

سبحانَ المنفِّسِ عن كلِّ مديون

سبجان العالم عن كل مكنون

سبحان من جعل خزائنهُ بين الكاف و النّون

سبحان من إذا أرادَ شيئا أن يقولَ لهُ كن فَيَكون

فسبحان الذي بِيَدِهِ ملكوتُ كُلُّ شَئ و اليه تُرجَعون

سپس بگوييد:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك و ابواب خزائنك بحق

سوره يس و تَفَضُلِكِ و كرَمِك يا ارَحَمَ الرّاحِمين

سپس ۱۰۱ بار بگوييد:

يا مُفَرِّجَ الهَمِّ فَرِّج

ختم ۴۰ روزه سوره یس برای حاجت روایی

ختم هفت روزه سوره یاسین

روش دوم ختم سوره یس

روش ختم سوره یاسین که در اول گفته شد مجرب تر است. اما یک روش دیگر ختم سوره یس وجود دارد که باید در ۵ روز انجام شود و این روش ختم هم بسیار مجرب است.

برای حاجات شرعی: هر کس سوره یاسین را با این ترتیب پنج روز هر روز به نیت یکی از پنج تن آل عبا بخواند.

 • روز اول به نیت پیغمبر(ص)
 • روز دوم به نیت علی(ع)
 • روز سوم به نیت فاطمه (س)
 • روز چهارم به نیت امام حسن(ع)
 • روز پنجم به نیت امام حسین(ع)

و بعد از تمام شدن بگوید: 

الهی این پنج بزرگوار را به تو شفیع آوردم که فلان حاجتم را برآور، ان شا الله مستجاب گردد.

و همچنین اگر در کاری فرو مانده باشی و تدبیر کار خود را ندانی در سوره یس هفت جا آیه مبین است سوره را بخواند و به هر مبین که رسد حاجت بخواهد بعد از اتمام آنچه میتواند صدقه دهد که ان شا الله حاجت روا شود.


تجربیات خود در زمینه ختم سوره یس را در بخش نظرات در میان بگذارید. خوشحال میشویم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

 1. بهنام گفت:

  سلام بر شما من ختم اول را انجام دادم و هر چه از خدا خواستم به فضل و رحمت الهی اجابت شد خدا را سپاسگزارم و متشكرم از شما

 2. منا گفت:

  منم برای صفای مریضمون تازه خوندم
  دعاکنیدبراش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − چهار =