همه چیز درباره بیت کوین

همه چیز درباره بیت کوین

دانلود کتاب همه چیز درباره بیت کوین

دانلود کتاب همه چیز درباره بیت کوین کاری از ماهنامه شبکه

پــول يکــی از اساســیترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت کــه ميـزان حجـم آن آثـار کامـلا بـارزی در اقتصـاد داشـته و بـر توليـد، نـرخ تـورم و بيـکاری تاثيرگـذار اسـت. در تمدنهـای اوليـه بشـری بـرای رفـع نيازهـای خـود از تبـادلات کالا بـه کالا اسـتفاده میکردنـد. هـزاران سـال پـس از آن مـردم فلـزات طـا و نقـره را بـه عنوان پـول در تبـادلات خود بـه کار گرفتنـد و سـپس در قـرن گذشـته ارزهـای مختلفـی بـا پشـتوانه طـا و نقـره پديـد آمدنـد. در سـالهای پايانـی قـرن بيسـتم بانـکداری آنلايـن بـا تکيـه بـر ظهـور اينترنـت رواج يافـت و امـروز در پايـان ايـن مسـير بـا بيتکويـن روبـرو هسـتيم: اوليـن پـول ديجيتـال غيرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مـردم در مـدت طولانـی ايجـاد شـده اسـت.

 

تفاوت بیت کوین با ارزهای سنتی

تفـاوت اصلـی بيت کويـن بـا ارزهـای سـنتی هميـن نامتمرکـز بـودن آن اســت. بيت کويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز به نــام بلاکچيــن فعاليــت میکنــد. در ايــن فنــاوری دادههــا بيــن ميليونهــا کامپيوتــر توزيـع شـده و هيـج کـس قـادر بـه کنتـرل آنهـا نيسـت مگـر اينکـه مالـک بيـش از پنجـاه و يـک درصـد از کل کامپيوترهـای شـبکه باشـد! پيدايـش بيتکويـن بـه سـال ۲۰۰۸ ميـلادی برمیگـردد يعنـی زمانـی کــه فــردی (يــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو مقالــه هایی تحــت عنــوان ” بيتکويــن: يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه همتـا “ منتشـر نمـود. ايـن شـبکه همتـا بـه همتـا بـه کاربـران امـکان میدهـد بـدون هيـچ واسـطه ای و بـدون حضـور يـک سيسـتم مرکـزی (بانـک) نسـبت بـه انتقـال پـول بـه يکديگـر اقـدام نماينـد

بيت کويــن امــکان پرداختهــای بســيار کم هزينــه را فراهــم میکنــد. ايـن شـبکه سيسـتم کنترل کننـده متمرکـز نـدارد و توسـط هيـچ ارگان يــا نهــاد دولتــی اداره نمیشــود. انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه ديگــر در تمــام شــبکه اطلاع رســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنـد شـد.

فهرست مطالب کتاب همه چیز درباره بیت کوین

مقدمه
روشهای کسب درآمد از بیت کوین
روند به تکامل رسیدن پول مدرن
۲۱ میلیون سکه مجازی
دو روی سکه بیت کوین
گزارش تصویری از معدن بزرگ استخراج بیت کوین
آیا از پردازنده شما برای استخراج غیرقانونی بیت کوین استفاده میشود؟
بلاکچین فراتر از بیت کوین


مشخصات کتاب

  عنوان: همه چیز درباره بیت کوین
  نویسنده: گردآوری شده توسط ماهنامه شبکه
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۰۰
  حجم فایل: ۳٫۵۹ مگابایت

  دانلود


همچنین بخوانید:

دانلود کتاب صوتی تغییر بزرگ

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 15 =