کتاب ازدواج بهشت و جهنم اثر ویلیام بلیک

ازدواج بهشت و جهنم از آثار ویلیام بلیک شاعر، نقاش و حکاک است و در آن جهانی را آشکار میکند که نه زمینی است و نه آسمانی؛ بلکه هم آسمانی است و هم زمینی و هم زیرزمینی: جهان روان. همان که پروست مینامدش: شب تاریک و دست نخورده ی روح بشر.

او بهشت و دوزخ را از آن تعبیر جزم اندیشانه ی مذهبی آزاد میکند. دو جهانی را که مذهب، مقصد روان انسانها مینامد و اشتیاق به یکی و ترس از دیگری سنگ بنای حکومتش بر بشر است، در نظر بلیک چیزی جز نیرو و مقاومت نیستند که ترکیبشان حیات بشر را ممکن کرده است. جدال ابدی میان خرد و نیرو، میان خیر و شر است که
جهان روانی و در نتیجه جهان عینی بشر را ساخته است. و هشدار باید داد که مفاهیم خرد، نیرو، خیر و شر همه در سپهر اندیشه ی بلیک معنای تازه میگیرند.

خرد، انفعال و محافظه کاری، و ثباتدوستی است و از این رو خرد از نظر بلیک در تضاد با مذهب نیست بلکه همراه و همسو با مذهب، مهار کننده ی نیروست. نیرو همراه شورش است، سرچشمه ی نبوغ است و روح انقلاب. پس شر که نیروست، پیش برنده ی هستی است و خیر که خرد است “سرحد و محیط بیرونی نیروست،” همان مرزهایی که نیرو باید درهم شکند و از دل جدال و وصال این هر دو است که جهان میپاید.

بلیک بیست و هشتم نوامبر سال ۱۷۵۷ زاده شد. سالی که امانوئل سویدنبورگ ۱ اثر مهم خود “بهشت و دوزخ” را نوشت. اثری که بنیاد نظری “کلیسای نوین” است.

کتابی در رد و تکمیل کتاب سویدنبورگ

سی و سه سال بعد بلیک ازدواج بهشت و جهنم را در رد و تکمیل کتاب سویدنبورگ مینویسد. در ابتدای “وصال” به اثر سویدنبرگ اینگونه اشاره میکند:

“آنگاه که بهشتی نو آغازمیشود، و تا کنون سی و سه سال از ظهورش میگذرد. دوزخ ابدی دوباره جانمیگیرد”.

در مقابل “بهشت” سویدنبورگ که از جنس خیر و خرد است، “دوزخ” بلیک جان میگیرد که سراسر نیروست و بندهای خرد را میگسلد.

کتاب  ازدواج بهشت و جهنم هفت سال پس از انقلاب آمریکا و یک سال پس از انقلاب فرانسه نوشته شده ست. در متن به وضوح به انقلاب آمریکا با نام “وحشت نوزاده” اشاره کرده است و فرانسه، اسپانیا و بریتانیا را به انقلاب فراخوانده ست. بلیک شاعر شورش و تصویرگر آشوب است و “وصال” تجلی شورش بر علیه مذهب، بر علیه عصر خرد و بر علیه تقابل دیرینه ی خیر و شر در اندیشه ی غرب. کتاب، همچون اندیشه ی بلیک که روح و تن را جدا از هم نمیداند، شورش را در روح و تن خود، در محتوا و شکل خود، به یک اندازه حمل میکند.

 

از پس متن فارسی کتاب، تصاویر دو نسخه از اصل انگلیسی کتاب آمده است. هر دو نسخه را خود بلیک با همراهی همسرش کاترین آماده کرده است. نخست نسخه ای که مبنای این برگردان بوده است: نسخه ی H به سال .۱۷۹۰ دومین نسخه: نسخه ی G به سال ۱۸۱۸ که ترتیبی دیگر دارد. این نسخه آخرین نسخه است که بلیک خود بر آن ناظر بوده است.

دانلود ترجمه فارسی کتاب ازدواج بهشت و جهنم به همراه نسخه اصلی

مشخصات کتاب

› عنوان : ازدواج بهشت و جهنم
› زبان : فارسی و انگلیسی
› تعداد صفحات : ۱۳۰
› فرمت : PDF
› حجم : ۱۰ مگابایت

 

10,000 توماندانلود

Got something to discuss?