گلزار تعویذات

دانلود کتاب گلزار تعویذات و مجربات عملیات در باب انواع تعویذات بیماریها، تعویذ مهر و محبت و …

دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات و مجربات عملیات نوشته شده در تاریخ ۱۳۵۴ شمسی، در این کتاب انواع تعویذات مفید برای همه حاجات نوشته شده است. این کتاب فاخر در پاکستان چاپ شده و دارای ۲۵ باب است.

فهرست موضوعات کتاب گلزار تعویذات

 • باب اول: در بیان هر قسم عمل بیماری
 • باب دوم: در تعویذات درد نیمسر و درد تمام سر
 • باب سوم: در بیان تعویذات و عملیات نظر که کسی بر کسی یا بر چیزی چشم بد آمده باشد
 • باب چهارم: در بیان تعویذات و عملیات جن و دیو و پری و دفع خوف، کودکان وترس آنها
 • باب پنجم: در تعویذات گریه و دفع گریه کودکان
 • باب ششم: در بیان تعویذات درد ناف
 • باب هفتم: در بیان عملیان درد و آزاد کردن حمل ( مربوط به بارداری و باردار شدن)
 • باب هشتم: در تعویذات مربوط به باردار نشدن گاو و گاومیش
 • باب نهم: در تعویذات چیچک و جانگره و نچوله و نونکی
 • باب دهم: در بیان تعویذات زیادت روغن برآوردن از شیر
 • باب یازدهم: در تعویذات سرخ باد و درد چشم
 • باب دروازدهم: در تعویذات تجارت و سوداگری
 • باب سیزدهم: در تعویذات قماع که به افغانی آنرا غور گویند
 • باب چهاردهم: در تعویذات آمدن زبوران شهد بر آوند خالی
 • باب پانزدهم: در تعویذات قرع که بافغانی آنرا اخسنطری گویند (قرع: قرعه کشی به فارسی امروزی)
 • باب شانزدهم: در تعویذات درد دندان، درد شکم، درد دل و یرقان، سوزش ادرار و خارش و دیوانگی و…
 • باب: هفدهم: در تعویذات اقبال و اجلال و فتح و نصرت و تیغبندی و برای هر آفت . هر حاجت و زیادت برکت و …
 • باب هجدهم: در بیان جل و مرض فصل
 • باب نوزدهم: در تعویذات و عملیات حب و محبت
 • باب: بیستم: در تعویذات و عملیات محبت ایضاً
 • باب بیست و یکم: در تعویذات جدایی آوردن در میان دو کسان
 • باب بیست و دوم: در ذکر در همه جهات و منتر ماران و …
 • باب بیست و سوم: در ذکر عملیات ضروریه و نافع در هر نوع
 • باب بیست و چهارم: در معلومات امراض و بیماری بیماران
 • باب بیست و پنجم: در ذکر حساب ابجدی و ساعت نیک و بد

 

گلزار تعویذات و مجربات عملیات


مشخصات کتاب

  عنوان: گلزار تعویذات و مجربات عملیات
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۰۰
  حجم فایل: ۲۸ مگابایت

3,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?