زبان کهن آذربایجان

زبان کهن آذربایجان

اينک چند قرني است که شعبه اي از زبانِ ترکي در ايالاتِ شمالِ غربي ايران ٬ آذربايجان  و زنجان ٬ به صورتِ زبانِ عامه درآمده است. داستانِ چگونگيِ نفوذِ تدريجي قبايلِ ترکنژاد به اين مناطق و به تبعِ آن٬ عقب نشيني و ناپديد شدنِ نهايی سکنه پيشينِ ناحيه و زبانِ آنها را مورخِ ايراني ٬ سيد احمد کسروی ٬ از رويِ اسناد و آثارِ تاريخي پي جويي کرده است. جريانِ مذکور در سده ي يازدهمِ ميلادي (قرنِ پنجمِ هجري) شروع شده و در آغازِ سده ي شانزدهم (دهمِ هجري) به پايان رسيده است.

همه همداستان اند و در واقع هيچگونه ترديدِ جدي در اين مورد وجود ندارد که ٬ پيش از ورودِ ترکان ٬ مردمِ آذربایجان و زنجان نيز ٬ همانندِ مردمِ سايرِ مناطقِ ايران ٬ به زبان هاي ايراني گفتگو مي کردند ( البته این نظر نویسنده است و بنظر میاید کمی با اغراق این سخن را گفته است).

با توجه به نحوه پراکندگيِ گويش های ايرانی ٬ مي توان استنباط کرد که زبانِ گم شده آذربايجان به کدام گروه از زبان هاي ايرانی تعلق داشته است. در مشرقِ آذربايجان ٬ در کوهستان های بلندی که کناره  جنوبي دريای خزر را در برگرفته اند و نيز در خودِ جلگه  ساحلی ٬ به ترتيب ٬ زبانهای تا لشی و گيلکی و مازندزانی (طبري) رواج د ار ند و فر اتر از ر شته کو ه های ا لبرز ٬ د ر حو ا لی سمنان ٬ چندين گويشِ ديگر. در جنوبِ شرقی آذربایجان ٬ در فاصله بسيار زياد ٬ با گروهِ گويش های مرکزی در نزديکی اصفهان سر و کار داريم که شعبه هايی از آن در سمتِ مشرق به سوي يزد و در سمتِ جنوب به سوي سيوند پر اکنده اند. در همين سو ٬ به فاصله نزديک تری ٬ در نزديکی وَفْس٬ بينِ همد ا ن و ساو ه ٬ اخير اً  گرو هي ديگر از گو يش های محلي کشف شده است.

 در سمتِ جنوب در کوه هاي زاگرس٬ که ايران را از جلگه هاي عراق جدا مي کند ٬ گويشِ گوراني به جاي مانده است و در سمتِ غربي تر ٬ فراتر از مرزهاي ايران در نزديکی سرحدِ غربيِ ارمنستانِ قديم گويش زازا که گويندگانش آن را ديملي مینامیدند، تا اين اواخر زنده بوده و مطابقِ اطلاعاتی که در اين باره داريم احتمالاً هنوز هم زنده است. همه ي اين زبان ها ٬ که مي توان گفت از چهارسو آذربايجان را احاطه کرده اند ٬ به گروهِ زبان هاي ايرانی شمالِ غربی تعلق دارند و به احتمالِ زياد اين حکم درباره زبانِ گم شده ي آذربايجان نيز صدق می کرده است.

زبان کهن آذربایجان زبان کهن آذربایجان


تعداد صفحات: ۲۲

حجم فایل: ۳۲۰ کیلوبایت

فرمت محصول: pdf

دانلود

Got something to discuss?