جزوه آموزشی برنامه نویسی شل در لینوکس

دانلود جزوه برنامه نویسی شل در لینوکس

کتاب برنامه نویسی شل در لینوکس تمامی مفاهیم برای اسکریپت نویسی شل به زبان bash را پوشش می دهد . وقتی شما وارد لینوکس می شوید , اولین برنامه ای که اجرا می شود Shell است . در واقع Sell یک پردازشگر است که فرامین ورودی در خط فرمان را اجرا می کند . برای شما تا بحال اتفاق افتاده که بخواهید یک یا چند کار را در محیط متنی و با استفاده از خط فرمان , هر روز یا روزی چند بار اجرا کنید . این کار مدت زیادی از وقت شما را می گیرد . اما شما می توانید چندین دستور را با استفاده از یک برنامه ساده , در یک فایل متنی ذخیره کنید و با هر بار اجرای آن فایل , همه دستورات مورد نظر شما اجرا شود . به این برنامه نویسی , برنامه نویسی شل Sell Programming و به آن فایل , یک اسکریپت شل Shell Script گفته می شود . اسکریپت نویسی در لینوکس , کارها را بسیار آسان کرده و سرعت کارها را بالا می برد.

مفهوم برنامه نویسی شل

مفهوم اصلی برنامه نویسی شل یا شل اسکریپت لیستی از دستورات است که به ترتیب اجرا لیست می شوند. یک شل اسکریپت مناسب داراي دستوراتی است که با استفاده از علامت # مراحل را توضیح می دهد. تستهاي شرطی مانند اینکه مقدار بزرگتر از مقدار می باشد وجود دارد، حلقه ها امکان اجراي دفعات زیادي از داده را می دهند، فایلها براي خواندن و ذخیره سازي داده ها و متغیرها براي خواندن و ذخیره سازي داده ها بکار می روند و اسکریپت ها ممکن است شامل توابع باشد. شل اسکریپت ها و توابع هر دو تفسیر می شوند. بدین معناست که آنها کامپایل نمی شوند. در این مجموعه آموزش و در چند مرحله مختلف، اسکریپت هاي زیادي نوشته خواهد شد. بدین صورت که در یک فایل متنی ساده تمامی دستورات خود و سایر ساختارهاي موردنیاز درج می شوند که به محیط شل گفته می شود که چه کاري و چه زمانی انجام شود.

 

همچنین بخوانید: پکیج استثنایی آموزش و مشاوره ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۳۴۸۵

 

تفاوت برنامه نویسی شل و دیگر زبان هاي برنامه نویسی

در سایر زبانهاي برنامه نویسی، دستورات به زبان ماشین ترجمه میشوند. به عبارت دیگر، این زبانها داراي کامپایلر هستند اما در شل اسکریپت، دستورات یک به یک توسط مفسر تفسیر میشوند. زبانهاي برنامه نویسی با کامپایل کردن برنامه نوشته شده، باعث افزایش سرعت میشوند، البته این تبدیل به زبان ماشین معایبی نیز دربرخواهد داشت که از آن جمله میتوان به ناسازگاري با انواع سیستمها اشاره کرد. چرا که کدي که براي سیستم ۶۴بیتی کامپایل میشود با کد سیستم ۳۲ بیتی متفاوت میباشد. اما در برنامه نویسی شل، چون دستورات تفسیر میشوند، در هر سیستمی قابلیت اجرا وجود دارد.

سرفصل های کتاب برنامه نویسی شل در لینوکس

 • شل چیست؟
 • معرفی سیستم عامل لینوکس
 • هسته لینوکس (Kernel) چیست؟
 • Shell Prompt
 • انواع شل
 • Shell Scripts
 • تفاوت شل اسکریپت و دیگر زبان هاي برنامه نویسی.
 • بررسی و نصبbash
 • دستورات شل
 • معرفیVim text editor
 • نحوه نوشتن یکShell Script
 • آغاز نوشتن شل اسکریپت
 • مجوزهاي فایل
 • روشهاي اجراي یک برنامه
 • روشهاي اجراي شل اسکریپت.
 • نحوه اجراي کردن فرمان درShell
 • تمرین و معرفی فرمانها درshell
 • دستورات شل
 • شل اسکریپت هاي توسعه یافته
 • استفاده از متغیرهاي شل
 • نامهاي متغیر
 • تعریف متغیرها
 • دسترسی به مقادیر
 • متغیرهاي فقط-خواندنی
 • حذف متغیرها
 • انواع متغیر
 • Backticks
 • بررسی فرمانexport
 • بررسی فرمانecho
 •  مدیریت ورودي کاربر(Handeling user input)
 • Command line parameters
 • متغیرهاي ویژه
 • وضعیت هاي خروج
 • علامت <<
 • Regular Expression
 • Special characters
 • علامت ^
 • علامت $
 • علامت .
 • علامت *
 • Extended Regular Expression
 • علامت ؟
 • علامت +
 • ({ }) Bracets
 • علامت |
 • استفاده از آرایه ها در شل
 • تعریف مقادیر آرایه
 • دسترسی به مقادیر آرایه
 • عملگرهاي پایه اي شل
 • عملگرهاي ریاضی
 • عملگرهاي رابطه اي
 • عملگرهاي بولین
 • عملگرهاي رشته اي
 • عملگرهاي تست فایل
 • عملگرهايC Shell
 • بررسیalias
 • باینري شرطی.
 • معرفی عملگرهايand و or
 • عملگرهايKorn Shell
 • عملگرهايC Shell
 • عملگرهاي ریاضی و منطقی
 • عملگرهاي تست فایل
 • باینري شرطی
 • معرفی اپراتورand و or
 • ترکیب شرط ها
 • عملیات ریاضی
 • روش استفادهscript در binary calculator
 • Using inline input redirection in bc
 • Shell Decision Making
 • دستوراتif…else
 • دستورif…fi
 • دستورif…else…fi
 • دستورif…elif…fi
 • دستورcase…esac
 • انواع حلقه در شل
 • حلقهwhile
 • حلقهfor
 • حلقهuntil
 • حلقهselect
 • حلقه هاي تودردتو
 • حلقه هايwhile  تودرتو
 • کنترلهاي حلقه شل
 • حلقه نامحدود
 • دستورbreak
 • دستورcontinue
 • Unix – Shell Substitution
 • Substitutionچیست؟
 • دستورSubstitution
 • Variable Substitution
 • UNIX – Shell Quoting Mechanisms
 • UNIX – Shell Quoting Mechanisms
 • متاکاراکترها
 • علامت هاي تکی
 • کوتیشن دوبل
 • Unix – Shell Input/Output Redirections
 • Output Redirection
 • Input Redirection
 • Here Document
 • Discard the output
 • Unix – Shell Functions
 • ایجاد توابع
 • عبور پارامترها به یک تابع
 • بازگشت مقادیر از توابع
 • توابع تودر تو
 • فراخوانی تابع ازPrompt
 • بررسی دستورshift
 • بررسی دستورgetopts
 • استانداردسازي گزینهها
 • Unix – Shell Manpage Help
 • بخشهاي صفحهMan
 • Unix – Regular Expressions with SED
 • فراخوانیsed
 • گرامرsed
 • حذف تمامی خطوط باsed
 • آدرس هايsed
 • محدوده هاي آدرس دهیsed
 • دستورSubstitution
 • استفاده از جداکننده رشته جایگزین
 • جایگزینی با فاصله خالی
 • جایگزینی آدرس
 • دستورMatching
 • استفاده از عبارت منظم
 • کاراکترهاي تطبیق
 • کلمات کلیديCharacter Class
 • اشاره به &
 • استفاده از چندین دستورsed
 • Back References
 • Unix – File System Basics
 • ساختار دایرکتوري
 • Navigating the File System
 • دستورdf
 • دستورdu
 • فایل سیستم Mounting
 • فایل سیستم Unmounting
 • سهمیه هاي کاربر و گروه
 • Unix – User Administration
 • مدیریت کاربران وگروه ها
 • ایجاد یک گروه
 • اصلاح یک گروه
 • حذف یک گروه
 • ایجاد یک حساب
 • اصلاح یک حساب
 • حذف یک حساب
 • Unix – System Performance
 • اجزاء عملکرد
 • ابزارهاي عملکرد
 • Unix – System logging
 • Syslog Facilities
 • Syslog Priorities
 • فایلetc/syslog.conf/
 • Logging Actions
 • دستورlogger
 • مکانهاي مهمLog
 • Unix – Signals and Traps
 • لیست سیگنالها
 • عملیات پیش فرض
 • ارسال سیگنالها
 • به دام انداختن سیگنالها
 • پاك کردن فایلهاي موقتی
 • نادیده گرفتن سیگنالها
 • بازنشانی trap
 • بررسی فرمانset
 • کار با نرم افزارDialogs
 • بررسی فرمانuptime
 • بررسی فرمانvmstat
 • hell Builtin Mathematical Functions
 • لیست سیگنال ها
 • فرمانهاي دستکاري رشته ها
 • بررسی دستورtest
 • بررسی دستورtr
 • بررسی فرمانsed
 • Formatted Printing in gawk
 • استفاده از ساختار شرطی gawk در ( if )
 • بررسی فرمانSelect
 • بررسی فرمانtee
 • حذف فایل هاي اضافی از سیستم
 • رشته ها در شل
 • یافتن یک رشته در یک رشته دیگر
 • Find and Replace String
 • فرمانهاي ورودي و خروجی
 • بررسی دستور(Formatted Printing) Printf
 • printf Format Arguments
 • Format Specifires
 • بررسی فرمانtput
 • فرمانهاي کاربردي ویژه مدیر سیستم
 • Basename & dirname
 • Grabbing all the data
 • Escape Codes
 • بررسی دستورseq
 • Adding color to scripts
 • Escape Sequence
 • Closing file descriptor
 • بررسی فرمانSet
 • Creating a library
 • بررسی اسکریپت نرم افزارrkhunter
 • بررسی فرمانmktemp
 • بررسی mail در Shell
 • Listening Open File Descriptors
 • بررسی ماکرو(Macro)
 • Shell Scripts for Administrators
 • Generating the report script

مشخصات کتاب

› عنوان : آموزش برنامه نویسی شل
› زبان: فارسی
› تعداد صفحات : ۲۱۸
› حجم : ۲۰ مگابایت

7,900 توماندانلود

Got something to discuss?